Základní informace a přepravní zásady

Základní informace a přepravní zásady

Expresní přeprava zásilek, odkudkoli kamkoli v ČR, je uskutečňována prostřednictvím partnerů, dopravců, kterými jsou smluvně spolupracující dopravní firmy v jednotlivých městech ČR, a expresní systém Českých drah, rovněž smluvně spolupracující a působící po celé ČR. Z těchto důvodů je nezbytné vyhovět kriteriím, která mají ČD stanovena. Odměnou je neobyčejně rychlé a vzhledem k rychlosti velmi levné doručení zásilky mezi libovolnými místy ČR, nonstop a s nejvyšší jistotou doručení ve stanoveném termínu, z rukou odesílatele do rukou příjemce. Systém je propracován do té míry, že v každém okamžiku přepravy je vždy jednoznačně zřejmé, který dopravce a která konkrétní osoba nese zodpovědnost za zjevnou neporušenost zásilky.

Předmět určený k dopravě musí být řádně zabalen, aby byl chráněn proti ztrátě či poškození, a proti tomu, aby nemohl poškodit jiné zásilky či dopravní prostředky, a nezpůsobil újmu na zdraví obslužnému personálu. Tvar, který má mít zabalený předmět, není předepsán. Musí však umožnit snadné nalepení příslušného přepravního dokladu rozměru 210x110mm na zásilku, více již popis rozměrů zásilky do 15ti kg.

Vzhledem k tomu, že nikdy nejsou vyloučeny mimořádnosti v dopravě a též i živelné vlivy, je nutno, aby každá zásilka byla ještě před zadáním do přepravního systému Český Kurýr opatřena adresou odesílatele a příjemce s kontaktními osobami včetně telefonického spojení a s přesně uvedenými PSČ.

K přepravě nelze přijmout živá zvířata, nabité zbraně, nebezpečné látky, snadno rozbitné věci a takové předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit újmu na zdraví osob nebo škodu na majetku.

V případě přímé přepravy, tj. s vyloučením přepravy ČD, možno na dispečinku ČK, tel. 02 6121 6000, sjednat přepravu předmětů vybočujících z výše uvedených kriterií.

Uskutečnění přepravy je možné jen za předpokladu plné úhrady přepravného před započetím přepravy. Odesílatel zásilky ručí za to, že zásilka bude vyhovovat výše uvedeným zásadám a bude příjemcem příjemce. V opačném případě bude zásilka odesílateli vrácena na jeho náklady. Objednatel služby na své náklady nese následky toho, že mylně objednal přepravu do obce sice téhož jména, avšak nesprávného územního umístění.

Podpisem příslušného přepravního dokladu zákazníkem vzniká mezi zákazníkem a přepravcem smluvní vztah, který nelze ze strany zákazníka bez dalších nákladů změnit ani zrušit. Možnost změny přepravního vztahu, či jeho zrušení je nutno projednat na dispečinku ČK.

Dodací lhůta zásilky se považuje za zachovanou, pokud opoždění proti dohodnutému času předání zásilky příjemci nepřesáhne 60min. Přeprava je zorganizována tak, aby přijetí zásilky od odesílatele a její předání příjemci bylo uskutečněno v dohodnutém čase a na dohodnutém místě. Vlivem vyšší moci, tj. mimořádnosti v dopravě či obecného živlu, však může dojít k nedodržení sjednaného času nad tolerovaných 60min. V takovém případě Český Kurýr avizuje příjemce případně i odesílatele za účelem sjednání jiného času a eventuelně i jiného místa předání a převzetí zásilky.